Daruna.org » หน้าหลัก

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและมีความสุข กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถาม สังเกต ค้นหาคำตอบด้วยการปฏิบัติจริง ผ่านการทดลอง ซึ่ง ในปีการศึกษา 2554 นักเรียนมีการทำโครงงาน2 โครงงานคือ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่น เล่นกับอากาศ(ลม) และเรื่องการจม การลอย ของไข่ไก่ในน้ำชนิดต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2554 ( ระดับชั้นอนุบาล 3 )
DSC00034.jpg DSC00043.jpg DSC00140.jpg DSC00145.jpg DSC00148.jpg DSC00187.jpg DSC00189.jpg DSC00194.jpg DSC00198.jpg DSC00201.jpg DSC00203.jpg DSC00208.jpg DSC00212.jpg DSC00217.jpg DSC00245.jpg DSC00354.jpg DSC00360.jpg DSC00368.jpg DSC00406.jpg
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท