Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกนักเรียนประจำ » บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและมีความสุข มุ่งเน้นการเรียนรู้ ค้นคว้าร่วมกันของผู้เรียนกับครู รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ มีระบบ ระเบียบ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยการปฏิบัติจริง และใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้ได้สิ่งใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2554 ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 )
100_0597.jpg 2F3F02E8.jpg D474A78D.jpg DSC00017.jpg DSC00059.jpg DSC00084.jpg DSC00096.jpg DSC00116.jpg DSC00130.jpg DSC00152.jpg DSC00153.jpg DSC00156.jpg DSC00157.jpg DSC00161.jpg DSC00172.jpg DSC00224.jpg DSC00298.jpg DSC00319.jpg DSC00343.jpg DSC00389.jpg DSC00397.jpg DSC00546.jpg DSC00692.jpg DSC00744.jpg DSC00755.jpg DSCF3717.jpg DSC_5820.jpg
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท