Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกอนุบาล » ประกวดร้องเพลง วันแม่แห่งชาติ

ประกวดร้องเพลง วันแม่แห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 6 ส.ค. ระดับชั้นอนุบาล 3
DSCF2887.jpg DSCF2889.jpg DSCF2891.jpg DSCF2893.jpg DSCF2895.jpg DSCF2908.jpg DSCF2910.jpg DSCF2912.jpg DSCF2915.jpg DSCF2920.jpg DSCF2928.jpg DSCF2932.jpg DSCF2937.jpg DSCF2940.jpg DSCF2944.jpg DSCF2946.jpg DSCF2950.jpg
วันที่ 7 ส.ค. ระดับชั้นอนุบาล 2
DSCF3076.jpg DSCF3079.jpg DSCF3080.jpg DSCF3081.jpg DSCF3087.jpg DSCF3089.jpg DSCF3091.jpg DSCF3096.jpg DSCF3097.jpg DSCF3098.jpg DSCF3099.jpg DSCF3107.jpg DSCF3112.jpg
วันที่ 8 ส.ค. ระดับชั้นอนุบาล 1
DSCF3276.jpg DSCF3278.jpg DSCF3283.jpg DSCF3294.jpg DSCF3298.jpg DSCF3303.jpg DSCF3309.jpg DSCF3313.jpg DSCF3321.jpg DSCF3325.jpg DSCF3329.jpg
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท