Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกประถม » ด.ญ.นิจสิรี คนงาน ชนะเลิศการบรรยายธรรมนักเรียนรอบระดับประเทศ งานเทศกาลวันวิสาขบูชา

ด.ญ.นิจสิรี คนงาน ชนะเลิศการบรรยายธรรมนักเรียนรอบระดับประเทศ งานเทศกาลวันวิสาขบูชา

อีเมล พิมพ์ PDF
ด.ญ.นิจสิรี คนงาน (น้องนิจ)อายุ 7 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้นรอบระดับประเทศ ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ วัดประยูรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเผ้ารับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมี่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท