Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกประถม » นักเรียนชั้นป.6 หาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

นักเรียนชั้นป.6 หาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
DSCF6200.JPG DSCF6202.JPG DSCF6210.JPG DSCF6211.JPG DSCF6216.JPG DSCF6224.JPG DSCF6228.JPG DSCF6237.JPG DSCF6239.JPG DSCF6243.JPG DSCF6247.JPG DSCF6251.JPG DSCF6255.JPG DSCF6257.JPG DSCF6258.JPG DSCF6260.JPG DSCF6261.JPG DSCF6263.JPG
พิธีรดน้ำดำหัว   ขอเชิญครูทุกท่านและนักเรียนร่วมงานรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารเซนต์ปีเตอร์ และในงานครั้งนี้เชิญชวนให้นักเรียนและครูใส่เสื้อลายดอกตามสมควร