Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกประถม » นักเรียนชั้นป.6 หาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

นักเรียนชั้นป.6 หาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
DSCF6200.JPG DSCF6202.JPG DSCF6210.JPG DSCF6211.JPG DSCF6216.JPG DSCF6224.JPG DSCF6228.JPG DSCF6237.JPG DSCF6239.JPG DSCF6243.JPG DSCF6247.JPG DSCF6251.JPG DSCF6255.JPG DSCF6257.JPG DSCF6258.JPG DSCF6260.JPG DSCF6261.JPG DSCF6263.JPG
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท