Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกมัธยม » รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง

รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้ออาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
สุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงวิภาการณ์ ทรงอยู่ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อยู่กำเนิด และ เด็กหญิงเบญจภรณ์ แคล้วศรี

สุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงได้แก่ นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์

สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่เด็กหญิงวิชญา นวธนศิริรัตน์

สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันตกไปแข่งขันระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวศศินา จิวานานนท์

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวกันณพัชม์ เดชเรืองฤทธิ์ธนา

ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงศ์, คุณครูภควดี ทองชมภูนุช, คุณครูศรินยา ธนะศักดิ์ศรี, คุณครูกรรณิการ์ ร่มเกตุ, คุณครูโลเรต้า ดอกพรม, Teacher Xie Ling

ภาพกิจกรรม
DSCF1380.jpg DSCF1381.jpg DSCF1384.jpg DSCF1386.jpg DSCF1387.jpg DSCF1390.jpg DSCF1391.jpg IMG_1105.jpg IMG_1110.jpg IMG_1136.jpg