Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกมัธยม » รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะกรรมการได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 และ เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ ม.1/1 นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 และผู้ที่มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร จากพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ฝึกซ้อมโดย คุณครูไกรสร ประยูรวงศ์

IMG_8929.jpg IMG_8954.jpg
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท