Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกมัธยม » รางวัลเยาวชนดีเด่น

รางวัลเยาวชนดีเด่น

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ รองอธิการแผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ และเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์ ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี เยาวชนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง

DSCF4054.jpg DSCF4056.jpg
เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท