Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

การประเมินระเบียบวินัยของโรงเรียน เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายอภิบาล (ประถมศึกษา) โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมที่เน้นด้านระเบียบวินัยในโรงเรียน และสร้างนิสัยให้เป็นกิจวัตรประจำวันในการรักษากฏระเบียบวินัยต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รอง อธิการแผนกประถมศึกษาให้เกียรติมอบรางวัลให้กับห้องเรียนดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินการอ่าน ป.3 ป.6

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนและการเรียนรู้ด้านอื่นๆ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการสอบวัดความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 เป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งครูเข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการทดสอบ โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑และนายสุริยา พิทูรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑
อ่านเพิ่มเติม...

วงดนตรีรองเท้าแตะคว้ารางวัลชนะเลิศ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งวงรองเท้าแตะเข้าประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โชว์รูม โตโยต้าธีรชัยราชบุรี วงดนตรี รองเท้าแตะ มีสมาชิกดังนี้ นายธีรพจน์ คำสีแก้ว ตำแหน่งที่เล่น มือกลอง(DRUMMER) นายคณพศ รัตนรัตน์ ตำแหน่งที่เล่น กีต้าร์(guitarlist) นายมณฑล ทองศาสตร์ ตำแหน่งที่เล่น คีย์บอร์ด (KEYBOARD) นายสมหวัง ตั้งนาวาดี ตำแหน่งที่เล่น นักร้อง(VOCALIST) และนายปิยบุตร ชัยพรวัฒนา ตำแหน่งที่เล่น เบส (BASS) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนวงที่เข้าประกวดจำนวน 10 วง โดยกำหนดเพลง soundcheck 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง เพลงช้า 1เพลง โดยทางวงรองเท้าแตะ ได้นำเอาเพลงช้าซึ่งใช้เพลงที่ชื่อว่า ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ และเพลงเร็วที่ชื่อว่า nightlife ฝึกซ้อมโดย คุณครูปกิจ เหมือนจันทร์เชย
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเสก และเปิดเครื่องเล่นชุดใหม่ ของแผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราบุรี แผนกอนุบาล จัดงานพิธีเสก เปิดเครื่องเล่นชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่ออธิการสุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ และคุณพ่อชิตชนนท์  แสงประดับ ประธานในพิธี เวลา 08.15 น. คุณพ่อทั้งสามได้มาถึงที่แผนกอนุบาล ซึ่งมีผู้ปกครอง 100 กว่า คน และนักเรียนอีก 800 กว่าคน รออยู่แล้ว พิธีกรได้เชิญคณะผู้บริหารเข้าสู่พิธี  
 What’s up !   Fr. Surin Chanupagara blessed  the  new facility in the playground of Darunaratchaburi  School held on October 24,2013 at 08.30 a.m.  It was participated by school administrators, parents, teachers and students. After the ceremony  everybody enjoyed the ice cream which was provided by the school. 
อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือและแก้ปัญหาร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และได้ฝึกและปฏิบัติด้านการประกอบอาหาร ความอดทน ระเบียบวินัย นำไปสู่การดำรงชีวิตในประจำวัน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และปลูกฝังลักษณะนิสัยด้านจิตอาสา
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ลูกเสือ จำนวน 278 คน เนตรนารี จำนวน 187 คน พี่เลี้ยง 7 คน ผู้กำกับ 20 คน รวมทั้งหมด 492 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้นำความรู้ด้านทฤษฎีที่เรียนในโรงเรียน มาปรับใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานระบบหมู่และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งลูกเสือ-เนตรนารี ต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีในอันที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการนำของบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งหมด 439 คน ผู้บังคับบัญชา 16 คน พี่เลี้ยง 24 คน 
Darunaratchaburi School recently held the  Boys-Girls Scout camp for Mathayom 3 level students last October 11 -12,  2013 at DarunaChalermprakiat Camp site in Chombueng district of Ratchaburi. There were 439 scouts,16 facilitators and 24 student -volunteers who had joined the camping activity.(Reported by Tata)
อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้คัดเลือก เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2/6 เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 และรับการประเมินจากคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องจริยศึกษา เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวาทะศิลป์ และห่วงใยสิ่งแวดล้อม มีผลงานการแข่งขันมากมาย มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
 โรงเรียนดรุณาราชบุรี และบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกันจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล สำหรับครูโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โดยมี ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และรองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล เป็นวิทยากร การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัด การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพลังงานสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพลังงานสิ่งแวดล้อมเทียบเคียงมาตรฐานสากล สร้างความพร้อมของครูผู้สอนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลการมาเรียนก่อน Reading Time ทุกวันตลอดเวลา หนึ่งเดือน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล ได้จัดมอบรางวัลการมาเรียนก่อน Reading Time เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หน้าอาคารแผนกอนุบาล โดยให้คุณครูบันทึกการมาเรียนทัน Reading Time ของเด็กอนุบาล 1-3 ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน และเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นเดือนสุดท้าย โดยมีการแจกรางวัลให้กับเด็กๆที่สนใจมาเรียนทัน Reading Time ทุกวัน เป็นจำนวน 302 คน โดยผ่านทางครูประจำชั้น ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ก็จะมีรางวัลให้เด็กๆที่มาเรียนทัน Reading Time อีกเช่นกัน เพื่อเป็นสิ่งเร้าให้เด็กๆรีบมาโรงเรียนแต่เช้า และเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ในด้านการอ่านอีกด้วย สังเกตเด็กที่มาเรียนทันการอ่านในช่วงเช้า จะอ่านหนังสือได้ และอ่านได้เก่งตามวัยของเด็กๆจึงสนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือแต่เช้า เพราะสมองยังว่างอยู่
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลการตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แผนกอนุบาล 3

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาลจัดการมอบรางวัลการตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หน้าอาคารแผนกอนุบาล โดย Sister Nieves Monterozo & Miss Charisme S. Mamaran ได้บันทึกคะแนนความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆอนุบาล 3 ทุกวัน และเมื่อจบภาคเรียนที่ 1 ได้ประกาศเกียรติคุณในการทำความดีนี้ต่อหน้านักเรียนทุกคน ซึ่งซิสเตอร์ได้ทำโบว์อันดับที่ 1, 2, 3 ให้ ดังมีรายนามต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย ลูกเสือ จำนวน 190 คน เนตรนารี จำนวน 153 คน รวมทั้งหมด 343 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประสบการณ์ตรงและเป็นกระบวนการที่สำคัญ โดยเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 24

พิธีรดน้ำดำหัว   ขอเชิญครูทุกท่านและนักเรียนร่วมงานรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารเซนต์ปีเตอร์ และในงานครั้งนี้เชิญชวนให้นักเรียนและครูใส่เสื้อลายดอกตามสมควร